สร้าง environment จาก dotenv file

short note: การ set ค่า enrivonment variable จากไฟล์ dotenv (.env) เพื่อที่ให้ app หรือ script ต่างๆ ดึงค่าจาก environment variable ไปใช้ เช่น docker หรือ app ที่ env awareness

export $(sed 's/[[:blank:]]//g; /^#/d' .env | xargs)

credit: https://gist.github.com/judy2k/7656bfe3b322d669ef75364a46327836#gistcomment-3379615