สร้าง environment จาก dotenv file

short note: การ set ค่า enrivonment variable จากไฟล์ dotenv (.env) เพื่อที่ให้ app หรือ script ต่างๆ ดึงค่าจาก environment variable ไปใช้ เช่น…